Contact

L

Đặt Tiệc/ Event Booking

T: 084 345 543 741 - (028) 5410 9999

E: chloe@chloegallery.vn

A: 06 Phan Van Chuong Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Contact
O
Reservation

RESERVATION

RESERVATION